F-Fort

Als u wilt dat het echt gebeurt!

Transitie naar ketensamenwerking

 

Transitie naar ketensamenwerking

 

Wat is ketensamenwerking eigenlijk? Ketensamenwerking gaat een stap verder dan samenwerking binnen een organisatie of tussen twee organisaties. Ketensamenwerking gaat over samenwerkingen tussen drie om meer partijen. Dus bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking tussen eindklant – opdrachtgever – leverancier. Of tussen opdrachtgever-leverancier-toeleverancier. Dit zijn de zogenaamde ‘verticale’ ketens. Daarnaast zijn er ook nog ‘horizontale’ ketens, waarmee bedoeld wordt de samenwerking tussen verschillende organisaties voor dezelfde opdrachtgever. Denk hierbij de samenwerking tussen bijvoorbeeld de cateraar, schoonmaker en het gebouwonderhoud.

Dit soort samenwerkingen zijn niet eenvoudig om goed op elkaar af te stemmen en te laten functioneren. Er is in veel gevallen sprake van belangentegenstellingen, ruis en verlies. Informatie komt niet goed door in de keten, er is sprake van onnodige voorraadvorming en doorlooptijden zijn langer dan bedoeld. Een niet of niet goed functionerende keten werkt bovenal belemmerend in het verbeteren van resultaat. Ongeacht of dat op het gebied van duurzaamheid (een CO2-neutrale keten), het verhogen van de klanttevredenheid van de eindklant of op het verlagen van de totale kosten is. Om maar eens wat mogelijke ketendoelstellingen te noemen.

Een transitie naar ketensamenwerking begint met het allereerst onderkennen van het bestaan en het belang om hier focus aan te geven door minimaal één van de ketenpartners die het belang hiervan onderkent. Dit begint met het organiseren van capaciteit want dit doe je niet ‘er even bij’. Het inrichten van een ketensamenwerking vraagt om programmamanagement. Cruciaal daarbij is het stellen van een gezamenlijk en helder doel waarin alle ketenpartners zich kunnen vinden. En dan vervolgens afpellen waar de belemmeringen zitten, hoe die op te lossen zijn en welke acties hiervoor nodig zijn. En uiteindelijk het meten van de resultaten die dan ook daadwerkelijk behaald worden als gevolg van die ketensamenwerking.

Bij het inrichten en optimaliseren van ketens komen vele aspecten kijken, op de volgende gebieden: 1. Strategie en beleid, 2. Organisatie & Processen, 3. Besturing & Beheersing, 4. Informatie technologie en vooral ook 5. Mensen en Cultuur. Een transitie zal dan ook altijd beginnen met een nulmeting, om vanuit daar samen ambities vast te kunnen stellen en ontwikkeldoelen te kunnen definiëren. Een aantal zaken die de revue zullen passeren zijn bijvoorbeeld de wijze waarop de contracten tussen ketenpartners ingericht zijn, de aan of afwezigheid van (gezamenlijke) verdienmodellen en de wijze waarop juridische aspecten zoals aansprakelijkheid geregeld zijn. ‘Zachtere’ aspecten die aandacht nodig hebben zijn zaken als onderlinge kennisdeling, heldere communicatie, transparantie en vertrouwen.

Bij Daikin hebben we de programmaleiding gehad bij het opnieuw inrichten van de keten van klimaatinstallaties, een lange en onoverzichtelijke keten die 10 verschillende organisaties omvatte. De methodiek die wij hier toegepast hebben en die zich bij uitstek leent om structuur aan te brengen bij transities naar ketensamenwerking is de Work Break Down structuur (WBS). Bij vele facilitaire regie-organisaties is ketensamenwerking eveneens aan de orde van de dag (zowel horizontaal als verticaal), waar we in meerdere of mindere mate betrokken geweest zijn om verbeteringen aan te brengen, zoals bij de High Tech Campus, Dimence en Essent.

Transities naar ketensamenwerking zijn onontgonnen terrein, staan echt in de kinderschoenen nog in Nederland, maar kennen een enorm verbeterpotentieel. De resultaten van een goed functionerende ketensamenwerking zijn overigens verbluffend. Verschillende malen is aangetoond en bewezen dat door ketensamenwerking de kosten in kosten met 20-30% structureel kunnen dalen, door o.a. de reductie van faalkosten. Wij gaan graag met u deze uitdaging aan.


FMI okt 2012 – Samenwerking sleutel tot succes.

 

F-Fort.nl – Verstikkende ketensamenwerking (verticaal)

 

E52.nl – Campus werkt aan slimmere samenwerking met toeleveranciers in smart facility lab

 

Nyenrode: Meetbaar betere prestaties in de woningbouw door toepassing ketensamenwerking